POLICY


Exis är din partner inom partikelmätning, vi levererar högkvalitativ utrustning för mätning och provtagning av aerosoler och partiklar. Vi tillhandahåller även service, teknisk support, utbildning och mättjänster som är kopplat till utrustningen som vi säljer. Exis representerar ett flertal ledande tillverkare av instrument och utrustning i Europa och USA.


Miljö

EXIS skall varje år minska miljöpåverkan och arbeta mot en hållbar utveckling genom ständiga miljöförbättringar, i arbetet åtar vi oss att följa tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör vår verksamhet.

Vi ska minska vår påverkan på miljön genom att utnyttja möjligheten med digitala möten och prioritera leverantörer som tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster. Vid val av transporttjänster kommer vi att välja bort flygfrakt i den mån det går och miljökompensera frakter i ökad utsträckning. I arbetet ska vi även skydda miljön och förebygga föroreningar.

Genom vårt miljöarbete ska vi öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda om kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter i vår verksamhet, vi ska utvecklas genom ständiga miljöförbättringar och vi åtar oss att följa tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör vår verksamhet.


Kvalitet

Vi sätter kunden i centrum och vårt fokus är att leverera varor och tjänster i enlighet med våra kunders förväntningar och vad som har avtalats - rätt material, i rätt tid, i rätt omfattning, till rätt mottagare.

Vi ska vara lyhörda och lyssna på kunden så att vi förstår deras behov, vi åtar oss också att ständigt förbättra vårt kvalitetssystem för att leva upp till våra kunders förväntningar.

Vi prioriterar leverantörer och samarbetspartners som har ett aktivt miljöarbete och vi åtar oss att efterleva alla tillämpliga krav.

Våra medarbetare ska hålla sig kontinuerligt uppdaterade inom respektive ansvars- och kompetensområden och våra kunder ska ha lätt att få kontakt med dem.


----------------------------------------------------------------------------------------


Exis is your partner in particle measurement, we supply high-quality equipment for measuring and sampling aerosols and particles. We also provide service, technical support, training and measurement services that are linked to the equipment we sell. Exis represents a number of leading manufacturers of instruments and equipment in Europe and the USA.


Environment

Every year, EXIS shall reduce its environmental impact and work towards sustainable development through continuous environmental improvements. In our work, we undertake to comply with applicable environmental legislation and other environmental requirements that affect our operations.

We will reduce our impact on the environment by taking advantage of the opportunity with digital meetings and prioritizing suppliers who provide environmentally friendly products and services. When choosing transport services, we will opt out of air freight as far as possible and compensate freight to the environment to an increased extent. In our work, we must also protect the environment and prevent pollution.

Through our environmental work, we will increase the awareness and knowledge of our employees about short-term and long-term environmental effects in our business, we will develop through continuous environmental improvements, and we undertake to comply with applicable environmental legislation and other environmental requirements that affect our business.

 

Quality

We set the customer at the center and our focus is to deliver goods and services in accordance with our customers' expectations and what has been agreed - the right material, at the right time, to the right extent, to the right recipient.

We must be responsive and listen to the customer so that we understand their needs, we also undertake to constantly improve our quality system to live up to our customers' expectations.

We prioritize suppliers and partners who have an active environmental work, and we undertake to comply with all applicable requirements.

Our employees must stay continuously updated in the respective areas of responsibility and competence and our customers must have easy contact with them.